اخبار و مقالات علمی


• مقاله تخصصی شروع یک بازاریابی موفق در حوزه خدمات درمانی منتشر شد... ادامه مطلب...


• مقاله تخصصی مدیریت تجربه بیماران منتشر شد... ادامه مطلب...


• کارگاه تخصصی برندسازی و بازاریابی در حوزه خدمات درمانی / پنجشنبه 26 بهمن ماه... ادامه مطلب...


• برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت تجربه مشتریان با حضور مدیران شرکت های بیمه، بانک، پوشاک و ...... ادامه مطلب...


• سخنرانی در گردهمایی مدیران ارشد گروه فن آوا با موضوع مدیریت تجربه مشتریان در صنعت IT و ITC... ادامه مطلب...


• نوشتاری در باب مدیریت تجربه مشتریان و تفاوت نگاه آن با مدیریت ارتباط با مشتریان... ادامه مطلب...


مطالعه مطالب بیشتر...


هفته نامه


• گاهنامه شماره 1 مجله " بیمارستان برند " ، ویژه آذرماه و دیماه 1396... ادامه مطلب...


• مدیریت تجربه مشتریان در صنعت هتلداری / ماهنامه سفر شماره 66... ادامه مطلب...


• مجله شماره 5 " brand hospital " با موضوع ماتریس swot در برندسازی شخصی پزشکان... ادامه مطلب...


• مجله شماره 4 " brand hospital " با موضوع برندسازی شخصی پزشکان... ادامه مطلب...


• مجله شماره 3 " brand hospital " با موضوع برندسازی شخصی پزشکان و رسانه... ادامه مطلب...


• مجله شماره 2 " brand hospital " با موضوع بازاریابی در درمان... ادامه مطلب...


• مجموعه مقالات حوزه مدیریت تجربه مشتریان در روزنامه فرصت امروز... ادامه مطلب...


• مقاله مدیریت تجربه مشتریان در روزنامه دنیای اقتصاد... ادامه مطلب...


مطالعه مطالب بیشتر...